De sector metalen ramen en gevels is verantwoordelijk voor de uitstoot van 175kton CO2-eq per jaar, wat mede veroorzaakt wordt door winning van aluminium uit ruwe grondstof. Gerecycled (secundair) aluminium kost slechts 5% van de hoeveelheid energie.

De circulaire keten is echter onvoldoende gesloten: gevelelementen die vrijkomen uit de sloop van bestaande gebouwen worden vaak als laagwaardig schroot geëxporteerd.

Om bij te dragen aan de korte termijn klimaatdoelstellingen willen de Nederlandse producenten een collectief retoursysteem ontwikkelen dat ruimte biedt aan nieuwe businessmodellen, van duurzaam product tot facade-as-a-service. Door re-use, repair en remanufacture en door vergroting van het aandeel recyclaat wordt 95% CO2 uitstoot vermeden. Door wijziging van technologie en energiebron is verdere reductie mogelijk. Dit vereist gelijktijdige vernieuwing bij alle schakels in de circulaire keten op technologisch, procesmatig, bedrijfsmatig en informatietechnisch gebied.

missie, ambitie en doel

PerpetuAl is een 1-jarige studie naar de haalbaarheid van een hoogwaardig retoursysteem voor Aluminium gevels

De missie van PerpetuAl is de ontwikkeling van technologie en een (ICT) infrastructuur die eeuwigdurend hoogwaardige circulaire toepassing van Aluminium gevels, gevelproducten en materialen mogelijk maakt, en daarbij CO2 emissies naar nul terugbrengt.

Uitgaande van stapsgewijze realisatie is de ambitie om binnen 7 jaar de CO2 uitstoot minimaal te halveren, om binnen 20 jaar geheel CO2 neutraal te zijn.

Doel Doel van het PerpetuAl project is het op haalbaarheid toetsen van circulaire gevelconcepten en oplossingen om het percentage secundair in de kringloop te verhogen, en dit te ondersteunen met een ICT platform voor informatie-uitwisseling in de circulaire keten.

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen de volledige circulaire kringloop van aluminiumproductie, toepassing, demontage, hergebruik en recycling.

activiteiten

PerpetuAl beschrijft de huidige alsook de toekomstige bedrijfsprocessen met de computer interpreteerbare taal BPMN. Het circulaire systeem bestaat uit drie deelsystemen:

I. Circular Facade (Re)manufacturing:
Als gevolg van de energietransitie komen er de komende decennia immense hoeveelheden gevelmaterialen vrij die in potentie herbruikbaar zijn. PerpetuAl onderzoekt een systeem voor het ‘on site’ of ‘off site’ (semi)automatisch demonteren tot onderdelen die uit één nauwkeurig gedefinieerd herbruikbaar of recycliseerbaar gevelproduct bestaan.
II. Design for Disassembly and Reuse:
Levensduurverlenging, hergebruik en recycling van nieuwe gevels, voor nieuwbouw of renovatie, wordt mogelijk door toepassing van innovatieve gevelconcepten.
III. ICT- infrastructuur voor circulaire processen:
Het betreft hier een platform voor het beheer van data voor de gehele levenscyclus van gevels, dat alle schakels in de circulaire keten met elkaar verbindt, en de sector toegang geeft tot Industry 4.0 technologie

resultaten

Specifieke resultaten

a) Computermodellen van de huidige en toekomstige bedrijfsprocessen, voor de gehele kringloop, als vertrekpunt voor analyse, simulatie en procesautomatisering. De procesanalyses omvatten de impact op de CO2 in de levenscyclus, de verwachte materiaalkwaliteit en kosten. Identificatie van technologische, organisatorische of economische knelpunten.
b) Uitwerking hergebruik-, demontage- en recyclingtechnologie voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw, en digitalisering gevelconcept met samenwerkende partijen in de kringloop.
c) Ontwerp infrastructuur (ICT en HRM) op basis van Industrie 4.0 technologie voor het ondersteunen en automatiseren van de circulaire bedrijfsprocessen.
d) Uitwerking pilotprojecten voor a t/m c.

Generieke resultaten

e) Methodiek, werkwijze en onderwijsmodules voor het continu verbeteren van bedrijfsprocessen ten behoeve van de energietransitie. De methodiek verkleint de kloof tussen de werkvloer en de IT wereld, en sluit aan op technologie voor hyperautomation.
f) Procesmodellen van circulaire strategieën voor aluminium facades als input voor manifest uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

presentaties

PerpetuAl Introduction (in Dutch)

PerpetuAl Methodology (in Dutch)

Short animation of the Aluminium Extrusion Process

Explainer: Casting and Extrusion Process at Hydro

Explainer: Anodizing Process at Hydro

Explainer: Recycling Process at Hydro

PerpetuAl consortium